Skip to main content

Beleid

Een steuntje in de rug

Beleid

Waar staan wij voor?
Missie: wij ondersteunen de minima met gezonde voeding en middelen voor persoonlijke verzorging.

Visie: ‘Eten over?’ is van mening dat iedereen in de gemeente Oss en omgeving die in een situatie
van (stille) armoede verkeert en niet in aanmerking komt voor hulp van de Voedselbank, geholpen
dient te worden met gezonde voeding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke producten en
aanverwant. ‘Eten over?’ zoekt daartoe verbinding met andere organisaties die mensen in
armoedesituaties ondersteunen.

Realisatie
Dit willen wij realiseren middels een wekelijkse uitgifte waarbij gezonde voedingsmiddelen,
persoonlijke verzorgingsmiddelen, huishoudelijke producten en aanverwant verschaft worden.
Hiertoe krijgen wij giften in natura, dan wel financiële giften, met welke wij vervolgens gratis
producten uitdelen.


De 5 P’s

 • Product: gratis verkregen of met behulp van donaties gekochte voedingsmiddelen, persoonlijke
  verzorgingsmiddelen, huishoudelijke producten en aanverwant.

 • Prijs: alle middelen worden gratis verstrekt en uitsluitend aan de daartoe behorende doelgroep
  uitgedeeld.

 • Plaats: het uitgiftepunt van ‘Eten over?’ in de gemeente Oss.

 • Personeel: één persoon met afstand tot de arbeidsmarkt in betaalde dienst van de stichting, die zorgt
  voor de coördinatie. Verder bestaat de stichting uit mensen die op zoek zijn naar een zinvolle
  dagbesteding, vrijwilligers of mensen die met behulp van deze ervaring terug kunnen keren naar de
  reguliere arbeidsmarkt. Het bestuur zet zich volledig onbezoldigd in voor de stichting

 • Promotie: het opzetten van een ‘vrienden van’ die de stichting voorziet van middelen in natura en
  liquide middelen. Zodoende kunnen voldoende inkomsten gegenereerd worden om mensen die in
  (stille) armoede verkeren te kunnen voorzien van essentiële levensbehoeften.

Strategische doelen
De stichting ‘Eten over?’:

 • Bereikt ten minste 100 gezinnen in een armoedesituatie per jaar en zorgt dat die wekelijks
  voorzien worden van gezonde voeding en middelen om zichzelf en hun leefomgeving te
  kunnen verzorgen.

 • Door verbinding te zoeken met andere organisaties die werken aan armoedebestrijding wil de
  stichting eraan bijdragen dat tenminste 20 gezinnen per jaar geen gebruik meer hoeven te
  maken van de diensten van ‘Eten over?’

 • Draagt bij aan het verminderen van voedselverspilling.